Reklamační řád

 
Anna Ambrošová – AA Leather, Dolná 901/28, Banská Štiavnica 969 01, IČO: 44397658, DIČ:107537801
(dále jen "AA LEATHER") 
vydává v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku Slovenské republiky, zákona č.250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji a souvisejícími právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod www.erbesi.cz (dále jen Reklamační řád)

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základe elektronické objednávky a její akceptace mezi společností Anna Ambrošová – AA Leather a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob a nikoli za účelem podnikání, dle podmínek upravených v Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu www.erbesi.sk (dále jen "Smlouva"). Kde se v tomto Reklamačním řádě používají pojmy "kupující" a "prodávající" rozumějí se tím smluvní strany Smlouvy, a kde se používá pojem "zboží" rozumí se tím předmět koupě se Smlouvy.
 
1.2. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se Smlouvou, odstoupení od Smlouvy ze strany kupujícího a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.
 
1.3. Společnost Anna Ambrošová - AA Leather poskytne kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy informace o kupovaném zboží, aby se kupující mohl seznámit  s jeho parametry, cenou, způsobem dopravy, platbou a lhůtou dodání.
 

II. Vrácení zboží

2.1.Kupující má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení jiného typu zboží nebo v případě dodání zboží v rozporu se Smlouvou (s objednávkou kupujícího), v případě dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejných dokladů (faktura). V případě dodání zboží v rozporu se Smlouvou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou tovaru, anebo jeho opravou. Jestli není tenhle postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2.2. V smyslu ustanovení § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji má kupující právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nevyhnutné, aby oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byli Prodávajícímu doručeny v uvedené lhůtě.

2.3. V případě odstoupení od Smlouvy podle bodu 2.2. tohoto Reklamačního řádu je prodávající povinen vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy cenu zaplacenou za zboží, kterou kupující uhradil za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží snáší kupující jen v tom případě, když zboží plně zodpovědělo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné.

2.4. Jestli se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy, které předmětem jsou:
- prodej zboží, který vzhledem na jeho vlastnosti nemožno vrátit

2.5. V případě odstoupení od Smlouvy podle bodu 2.2. tohoto Reklamačního řádu je kupující povinen zboží vrátit buď osobně anebo se telefonicky nebo emailem dohodnout na dalším postupe.

III. Reklamace

3.1. Záruční doba začíná plynout od datumu převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všeho zboží standardně 24 měsíců od datumu převzetí zboží. Jestliže není k zboží vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na dokladu o koupi, pokud je delší než 24 měsíců.

3.2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže byt zakoupený výrobek řádně používán anebo může být používán jen částečně, a je možné tuto vadu odstranit, má kupující právo na jeho bezplatní opravu. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím společnosti Anna Ambrošová – AA Leather nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost vady. V případě vady, kterou není možné odstranit a která bráni tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ta samá práva má kupující i v případě, pokud jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užívané z důvodu opětovného výskytu vady anebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.
V případě vady, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ta samá práva má kupující i v případě, pokud jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu z důvodu opětovného výskytu vady anebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.

3.3. Reklamaci může kupující uplatnit v sídle společnosti Anna Ambrošová - AA Leather.  Pracovník určí způsob vybavení reklamace ihned, v složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, hlavně pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O nárocích kupujícího vyplývajících z plnění v rozporu se Smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy sídlo společnosti.

3.4. Záruka se nevztahuje hlavně na vady zboží, které vzniknou zaviněním kupujícího a pokud vznikla vada nebo poškození:

  • prokazatelně nesprávním používáním v rozporu s návodem na používání nebo jiným nesprávním konáním uživatele
  • v případě prokazatelně nedovolených zásahů do zboží
  • pokud přiložený záruční list nebo doklad o koupi zboží nese zjevné známky převedených změn údajů nebo pokud je na výrobku odlišní výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním liste nebo na dokladu o koupi zboží
  • pokud vada vznikla běžným opotřebením
  • při spotřebním zboží se stanovenou lhůtou použití podle zvláštních právních předpisů, pokud je tahle reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • při živelních katastrofách

3.5. Reklamaci je možné vybavit v případě prokázaní následujících skutečností:

  • že se vada vyskytla v záruční době; za účelem prokázaní této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží, pokud byla v záručním listu uvedena záruční doba delší než 24 měsíců kupující předloží řádně a čitelně vyplněn záruční list, na kterém je uveden datum prodeje, typ výrobku, razítko prodejny a podpis prodavače. V osobitých případech, když je delší záruční doba známá prodávajícímu, nemusí od kupujícího požadovat na její prokázání předložení záručního listu.
  • že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platní doklad o koupi zboží s vyznačeným datumem prodeje prokazující nákup reklamovaného zboží v společnosti Anna Ambrošová – AA Leather
  • že je výrobek vadný, za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v sídlu společnosti Anna Ambrošová – AA Leather
Pokud nebude kterákoliv z uvedených podmínek řádně splněna nebude reklamace zboží uznaná jako oprávněná.

3.6. Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení. Prodávající vydá písemní doklad o vybavení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.7. Reklamace jsou vybavované beze zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující ta samá práva, jako kdyby šlo o vadu, kterou nemožno odstranit.

3.8. Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení Občanského zákoníku Slovenské republiky, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji.
 
AA Leather s.r.o.

Accept

Tato stránka používá cookies. Pročtete si více TADY